ಪ್ರವೇಶ ಘಟಕ – ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ:

ಸಹಾಯಕ ನೋಂದಣಿದಾರ/ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ)
ಪ್ರವೇಶ ಘಟಕ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 012

ದೂರವಾಣಿ : 080 – 22932210/2977/2333

ಇಮೇಲ್: admission.acad@iisc.ac.in

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.iisc.ac.in/admissions