ವಿದ್ವತ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿ

No.ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದವರುಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕದರ್ಜೆ
1ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ1938 - 1946 23-05-1938 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್1947 - 1947 28-06-1947 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
3ಸರ್ ವಿಠಲ್ ಎನ್ ಚಂದಾವರಕರ್1948 - 1948 03-07-1948 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
4ಸರ್ ಅರ್ದೇಶಿರ್ ದಲಾಲ್1949 - 1949 02-07-1949 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
5ಸರ್ ವಿಠಲ್ ಎನ್ ಚಂದಾವರಕರ್1950 - 1951 01-07-1950 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
6
ಡಾ.ಎ.ಎಸ್. ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ1951 - 1954 06-08-1951 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
7ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1955 - 1957 26-03-1955 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
8ಸರ್ ವಿಠಲ್ ಎನ್ ಚಂದಾವರಕರ್1958 - 1958 29-03-1958 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
9ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1959 - 1959 01-02-1959 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
10ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಚೋಕ್ಸಿ1959 - 1959 21-03-1959 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
11ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1959 - 1960 13-09-1959 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಚೋಕ್ಸಿ1961 - 1961 22-02-1961 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
13ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1961 - 1964 19-09-1961 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
14ಸರ್ ಎ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್1964 - 1964 09-10-1964 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
15ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1965 - 1965 19-03-1965 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
16ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಚೋಕ್ಸಿ1966 - 1966 18-03-1966 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
17ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1966 - 1967 12-09-1966 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
18ಸರ್ ಎ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್1967 - 1967 22-03-1968 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
19ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1968 - 1968 23-09-1968 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
20ಸರ್ ಎ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್1969 - 1970 20-03-1969 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
21ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಚೋಕ್ಸಿ1971 - 1971 22-03-1971 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
22ಸರ್ ಎ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರ್1972 - 1972 24-03-1972 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
23ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1972 - 1973 01-09-1972 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
24ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಚೋಕ್ಸಿ1973 - 1973 13-04-1973 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
25ಶ್ರೀ. ಜಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ1974 - 1974 29-03-1974 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
26ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಚೋಕ್ಸಿ1975 - 1975 21-03-1975 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
27ಶ್ರೀ. ಜಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ1976 - 1976 23-03-1976 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
28ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1977 - 1978 25-03-1977 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
29ಶ್ರೀ. ಜಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ1979 - 1979 20-03-1979 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
30ಶ್ರೀ ಜೆ ಜೆ ಭಾಭಾ1980 - 1981 21-03-1980 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
31ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1982 - 1982 12-03-1982 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
32ಶ್ರೀ ಜೆ ಜೆ ಭಾಭಾ1983 - 1984 25-03-1983 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
33ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1984 - 1984 10-12-1984 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
34ಶ್ರೀ ಜೆ ಜೆ ಭಾಭಾ1985 - 1985 19-03-1985 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
35ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1986 - 1986 13-03-1986 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
36ಡಾ. ರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ1987 - 1987 25-03-1987 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
37ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1988 - 1990 10-03-1988 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
38ಡಾ. ರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ1991 - 1991 15-03-1991 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
39ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ
1992 - 1993 13-03-1992 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
40ಶ್ರೀ ಜೆ ಜೆ ಭಾಭಾ1994 -1998 18-03-1994 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
41ಶ್ರೀ. ರತನ್ ಎನ್ ಟಾಟಾ
1999 - 2000 23-03-1999 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
42ಡಾ. ರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ2000 - 2000 24-03-2000 ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದರು
43ಶ್ರೀ. ರತನ್ ಎನ್. ಟಾಟಾ
2001 - 2014 23-01-2001 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
44ಡಾ. ಕೆ.ಕಸ್ತೂರಿರಾನ್2014 - 2018 03-06-2014 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
45ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್2018 - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು