ಕುಲ ಸಚಿವರು

VRajarajan

ಶ್ರೀ ವಿ.ರಾಜರಾಜನ್
ಫೋನ್  (ನೇರ ): 91- 80 – 2360 0757
ಕುಲ ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : 91- 80 – 2293 2444/2440
ಫಾಕ್ಸ್ : 91- 80 – 2360 0757
ಇ ಮೇಲ್ : registrar@iisc.ac.in