ಕುಲ ಸಚಿವರು

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ವಾರಿಯರ್ (ನಿವೃತ್ತ)
ಫೋನ್  (ನೇರ ): 91- 80 – 2360 0757
ಕುಲ ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: 91- 80 – 2293 2444/2440
ಫಾಕ್ಸ್: 91- 80 – 2360 0757
ಇ ಮೇಲ್: registrar@iisc.ac.in