ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಜಾರಿಗೆ ಅವಧಿ
1ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಲ್ ಹಗ್ ಡಾಲಿ02-09-1911 1911 - 1916
2ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ವಿ. ಕಾಬ್
17-07-1916 1916 - 1920
3ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ಬಾರ್ಟನ್15-03-1920 1920 - 1924
4ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಿ. ವ್ಯಾಟ್ಸನ್
17-03-1924 1924 - 1924
5
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ಬಾರ್ಟನ್17-11-1924 1924 - 1927
6ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಇ. ಪಿಯರ್ಸ್18-07-1927 1927 - 1927
7ಸರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್
21-11-1927 1927 - 1927
8ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಇ. ಪಿಯರ್ಸ್21-01-1928 1928 - 1929
9ಸರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್
19-03-1928 1928 - 1928
10ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಇ. ಪಿಯರ್ಸ್19-11-1928 1928 - 1929
11ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ.ಗಾಂಡಿ
18-03-1929 1929 - 1929
12ಶ್ರೀ ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ. ಕ್ಯಾಲ್ಟನ್
15-07-1929 1929 - 1930
13ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಇ. ಪಿಯರ್ಸ್17-03-1930 1930 - 1930
14ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್. ಆರ್.ಜೆ.ಸಿ. ಬರ್ಕ್21-07-1930 1930 - 1930
15ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ.ಗಾಂಡಿ
16-11-1931 1930 - 1931
16ಶ್ರೀ ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಇ. ಕ್ಯಾಲ್ಟನ್
16-03-1931 1931 - 1931
17ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್. ಆರ್.ಜೆ.ಸಿ. ಬರ್ಕ್20-07-1931 1931 - 1931
18ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ.ಗಾಂಡಿ
16-11-1931 1931 - 1932
19ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್. ಆರ್.ಜೆ.ಸಿ. ಬರ್ಕ್18-07-1932 1932 - 1932
20ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ.ಗಾಂಡಿ
17-12-1932 1932 - 1933
21ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಪ್ಲೋಡೆನ್10-07-1933 1933 - 1934
22ಶ್ರೀ ಜೆ.ಡಿ.ಗಾಂಡಿ
20-03-1934 1934 - 1934
23ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಪ್ಲೋಡೆನ್16-07-1934 1934 - 1935
24ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಜಿ.ಎಲ್. ಇವಾನ್ಸ್
18-11-1935 1935 - 1936
25ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ. ಪ್ಲೋಡೆನ್02-07-1936 1936 - 1938
26ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಜೆ.ಎಚ್. ಗಾರ್ಡನ್25-07-1938 1938 - 1942
27ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಡಿ ಡಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಫ್ರೇಸರ್
20-07-1942 1942 - 1947
28ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್04-02-1947 1947 - 1947
29ಸರ್ ವಿಠಲ್ ನಂ. ಚಂದಾವರ್ಕರ್
08-09-1947 1947 - 1959
30ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಚೋಕ್ಸಿ
05-02-1959 1959 - 1973
31ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಕೆ. ಚಂದಿರಮಣಿ07-07-1973 1973 - 1986
32ಡಾ. ರಾಜ ರಾಮಣ್ಣ
24-10-1986 1986 - 2004
33ಡಾ. ಕೆ.ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್23-10-2004 2004 - 2014
34ಡಾ.ಪಿ.ರಾಮರಾವ್29-03-2014 2014 - 2019
35ಎ.ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್
2019 - 2021
36ಸೇನಾಪತಿ 'ಕ್ರಿಸ್' ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್
2021 -