ವಿಜ್ಞಾನ / ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಅಲುಮ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

  • ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ
  • ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘವು 1991ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧಕರೂ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ತಲಾ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  • ಸಂಶೋಧನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರಕಟನೆಗಳು (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗು ಜಂಟಿಯಾಗಿ), ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಉದ್ಯಮ ಹಾಗು ಸಂಶೋಧನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ
  • ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು: