ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಟಾ ಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ (LIB)

ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ (OOC)

ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್(OIR)

ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ (CCE)

ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವು ವಿವಿಧ ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಜಿತ  ಯೋಜನೆಗಳ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ (CSSP)

ಅಲಮ್ನಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಛೇರಿ (ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಫ್ಫೇರ್ಸ್) (ODAA)

ಡಿಜಿಟ್ಸ್ (DIGITS)

ಬೌದ್ದಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಸೆನ್ಸಿಂಗ್) (IPTeL)ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ರಾಘವನ್(ವಾಸು)

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ (CC)

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ(CSIC)

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಿಸ್ (DIGITS)

ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (TDC)

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ (SDC)

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು