ನಾಯಕತ್ವ


ಸಂದರ್ಶಕ
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಶ್ರೀ. ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ವಿದ್ವತ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಟರಾಜನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಸೇನಾಪತಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್