ನಾಯಕತ್ವ


ಸಂದರ್ಶಕ
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಶ್ರೀ. ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಟರಾಜನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್

ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪ್ರೊ. ಪಲ್ಲೆ ರಾಮ ರಾವ್