ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು

IndumatiSrinivasanಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಮತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್
ದೂರವಾಣಿ (ನೇರ): 91- 80 – 2360 0612
ದೂರವಾಣಿ 91- 80 – 2293 2250
ಫಾಕ್ಸ್: 91- 80 – 2360 2324
ಇ-ಮೇಲ್: fc.fna@iisc.ac.in

ಉಪ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು

MKrishnaMurthyಡಾ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ (ಯೋಜನೆಗಳು)
ದೂರವಾಣಿ 91-80-2293 2803
ಇ-ಮೇಲ್: dfc.schemes@iisc.ac.in
PManivannanಶ್ರೀ. ಪಿ. ಮಣಿವನ್ನನ್(ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ)
ದೂರವಾಣಿ 91-80-2293 2207
ಇ-ಮೇಲ್: dfc.fna@iisc.ac.in

 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ
ದೂರವಾಣಿ 91-80-2293 2208, 9482010827

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರುಗಳು

AparnaKandiಶ್ರೀಮತಿ. ಅಪರ್ಣ ಕಂಡಿ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ)
ದೂರವಾಣಿ 91-80-2293 2019
ಇ-ಮೇಲ್: ar.fna@iisc.ac.in
BNSreedharಮಿ. ಬಿ. ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ (ಯೋಜನೆಗಳು
)
ದೂರವಾಣಿ 91-80-2293 2894
ಇ-ಮೇಲ್: ar.schemes@iisc.ac.in

ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿ – ಬಜೆಟ್

MNarayanappaಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ
ದೂರವಾಣಿ 91-80-2293 2569 / 2253 / 2603
ಇ-ಮೇಲ್: sobudget.fna@iisc.ac.in