ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು

IndumatiSrinivasanಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್
ದೂರವಾಣಿ (ನೇರ): 91- 80 – 2360 0612
ದೂರವಾಣಿ 91- 80 – 2293 2250
ಫಾಕ್ಸ್: 91- 80 – 2360 2324
ಇ-ಮೇಲ್: fc.fna@iisc.ac.in

ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು

Jayaprakashಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಿ
ದೂರವಾಣಿ: 91-80-2293 2207
ಇ-ಮೇಲ್: dr.council@iisc.ac.in

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು

ಪದ್ಮಾ, ಆರ್
ದೂರವಾಣಿ: 91-80-22932208
ಇ-ಮೇಲ್: padma@iisc.ac.in

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರುಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ಕುಮಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 91-80-22933615
ಇ-ಮೇಲ್ : krishnakantk@iisc.ac.in,
arsalary.fna@iisc.ac.in