ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು

IndumatiSrinivasanಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್
ದೂರವಾಣಿ (ನೇರ): 91- 80 – 2360 0612
ದೂರವಾಣಿ 91- 80 – 2293 2250
ಫಾಕ್ಸ್: 91- 80 – 2360 2324
ಇ-ಮೇಲ್: fc.fna@iisc.ac.in

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು


ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ
ದೂರವಾಣಿ 91-80-2293 2208, 9482010827
ಇ-ಮೇಲ್: gurumurthy@iisc.ac.in

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರುಗಳು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತ ಕುಮಾರ್
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ : 91-80-22933615
ಇ-ಮೇಲ್ : krishnakantk@iisc.ac.in,
arsalary.fna@iisc.ac.in