ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ

2015-2018ರ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಕೀಮ್

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಎ)- ಮಂಡಳಿಯ ಛೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ (ಪದನಿಮಿತ್ತ) 1 ಛೇರ್ ಮ್ಯಾನ್

1) ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ.ರಾಮರಾವ್
ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೈದರಾಬಾದ್
‘ನೈಮಿಷಾಮ್ ‘, ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ. 301
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 22, ಶ್ರೀನಗರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ – 500 073
ಫೋನ್: 040-66614475 ; 09849765123
ಇ-ಮೇಲ್: Pallerama_rao@yahoo.co.in; ramaraop37@gmail.com

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಬಿ)- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು 2

2) ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು (ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ)

ಕುಮಾರಿ ದರ್ಶನಾ ಎಂ ದಬ್ರಲ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ನವದೆಹಲಿ 110 001
ಫೋನ್: 91-11-23382696
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 91-11-23070668
ಇ-ಮೇಲ್: jsfa.edu@gov.in,

3) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಯುಎಲ್), ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಂಜಿಟಿ),

ಡಾ.ವಿ.ಎಲ್.ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 110, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ- 110 001
ಫೋನ್: 011-23384245(ಕಚೇರಿ)
ಇ-ಮೇಲ್:subba.rao61@nic.in
subba61@gmail.com

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಸಿ)- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು 1

4) ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಪತಿ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು),
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 249-ಎಫ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001,
ಫೋನ್- 22258973, 22033550 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 22253733 ಇ- ಮೇಲ್: dsbr-ka@nic.in dsbr_fd@karnataka.gov.in,

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಡಿ)- ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು 2

5) ಶ್ರೀ ಆಶಿಷ್ W. ದೇಶಪಾಂಡೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ,
ಶ್ರೀ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್, ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್,
ಹೋಮಿ ಮೋದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮುಂಬೈ- 400 001 022- 6665 8282
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 022 – 66658013 btaraporevala@tatatrusts.org rkhan@tatatrusts.org

6) ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಫ್.ಸವಾಕ್ಷ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ,
ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟ್ರಸ್, ಬಾಂಬೆ ಹೌಸ್,
ಹೋಮಿ ಮೋದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮುಂಬೈ- 400 001 022-6665 7045
rsavaksha@tatatrusts.org

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಇ)- ಮಂಡಳಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು 1

7) ಖಾಲಿ ಇದೆ

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಎಫ್)- ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಎ & ಇ), ಕರ್ನಾಟಕ (ಪದನಿಮಿತ್ತ) 1

8) ಶ್ರೀ ಆರ್.ನರೇಶ್,
ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಎ ಮತ್ತು ಇ), ಕರ್ನಾಟಕ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001, ಫೋನ್: 2225 2425 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 2226 4691 ಇ-ಮೇಲ್: agaeKarnataka@cag.gov.in

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಜಿ)- ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪದನಿಮಿತ್ತ) 1

9) ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋವಿಂದನ್ ರಂಗರಾಜನ್

ನಿಬಂಧನೆ 10.1 (ಎಚ್)- ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪದನಿಮಿತ್ತ) 1

10) ಖಾಲಿ ಇದೆ

ನಿಬಂಧನೆ 16.2- ಕುಲಸಚಿವರು (ಪದನಿಮಿತ್ತ) 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

11) ಶ್ರೀ ವಿ.ರಾಜರಾಜನ್

******