ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು

IndumatiSrinivasan

ಮಿಸ್. ಇಂದುಮತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್
ಫೋನ್ (ನೇರ ): 91- 80 – 2360 0612
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫೋನ್: 91- 80 – 2293 2250
ಫಾಕ್ಸ್: 91- 80 – 2360 2324
ಇ ಮೇಲ್: fc.fna@iisc.ac.in